Publications

Note that documents on this page may be protected by copyright law and subject to the fair use doctrine.

By downloading these files, you agree to use the information there in solely for academic research and promise to add here to all applicable copyright restrictions.

2013
Максименко С.Д., Пасічник І.Д. До питання методології когнітивної психології / С.Д. Максименко, І.Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип.24. – С. 3 – 6.
Пасічник І.Д. Мислення як предмет психології /  І.Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип.25. – С. 3 – 9.
Волошина В.А. «Иллюзия о знании» как концептуальная проблема при обучении. Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С.87-88.
Волошина В.А. Эффект знакомости в точности суждений метапамяти.  «Психология и педагогика в системе современного научного знания»: материалы IV междунар. науч.- практ. конф. (г. Донецк, 5-7 октября 2013 г.) / Научный журнал «Аспект» № 17 (Т.1). – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2013. – С.11-13.
Волошина В.А., Ткачук О. В. Локус контроля и репродуктивные возможности краткосрочной памяти. Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С.89-90.
Волошина В.О. Довгалюк Т.А. Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнаванні / В.О. Волошина, Т.А. Довгалюк //  Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології»– Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.24. – С. 34-41.
Волошина В.О. Метапам’яттєві судження в структурі метапам’яті особистості: процесуальні особливості метапам’яттєвого моніторингу// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.25. – С. 24 – 27.
Сігінішина А.С. Сучасний стан вивчення метапізнання і метапам’яті закордоном та на вітчизняному науковому просторі// А.С. Сігінішина/ Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.25. – С. 126 – 131.
Волошина В.О., Дробата Т.А., Ткаченко М.В. Класична теорія АБС та асоціативна інтерференція: сучасний вимір досліджень процесів забування. Тенденції розвитку педагогіки та психологі в ХХІ столітті: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (6-7 грудня 2013р. м.Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С 5-8.

Волошина В.О. Асоціативна інтерференція у контексті класичної теорії АВС. // В.О.Волошина/ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2013. – Вип.1. – С. 11-13.

2012

Максименко С.Д., Пасічник І.Д. Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини /С.Д. Максименко, І.Д. Пасічник//Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 3 – 16.
Каламаж Р.В. Особистісні особливості студентів-юристів у контексті когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність / Р.В.Каламаж // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Том Х. – Вип.19. – С. 173 – 182.
Каламаж Р.В. Когнітивно-стильовий вимір у психологічних дослідженнях / Р.В.Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41.
Волошина В.О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р.В. Метапамяттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / В.О. Волошина, Ф.У. Джонсон, Р.В.Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41. pdf
Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті в контексті метапізнання особистості / М. А. Попчук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 228 – 233.
Сігінішина А. С. Метакогнітивні судження як засіб моніторингу пам’яті / А.С.Сігінішина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 254 – 263.
Voloshyna V.O., Jönsson F. U. Do different metamemory judgments share the same underlying cognitive processes? / V.O. Voloshyna, F.U. Jönsson // The Fifth International Conference on Cognitive Science\Пятая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: Калининград, 18–24 июня 2012 г. – Калининград, 2012. – C. 188-189.
Довгалюк Т. "Metamemory perspectives of identification on haptic patterns naming" / Т. Довгалюк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 73 – 77.
Гордійчук О. "Accuracy and reliability of the -“tip-of-the-tongue” phenomenon in metamemory judgments and recallability of information" / О. Гордійчук // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 68 – 70.
Каламаж Р.В. Деякі аспекти розуміння літературного тексту у вимірі когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність / Р.В. Каламаж // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 13-14.
Jönsson F. U., Kubik V. Is the testing effect dependent on an overt testing procedure? / F. U. Jönsson, V. Kubik // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 77-78.
Voloshyna V. O. Can people predict the effect of interference on their memory? / V.O. Voloshyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 79-81.
Hordiichuk О. V., Voloshyna V.O. FOK, JOL and TOT: distinguishing between the three types of metamemory judgments / О. V. Hordiichuk, V.O.Voloshyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 82-84.
Dovhalyuk T.А. Perspectives of metamemory studies in the process of haptic patterns identification and naming. / T.А. Dovhalyuk // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 87-89.
Sihinishyna A.S. Metacognitive judgments as a tool for memory monitoring / A.S.Sihinishyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 85-86.
Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті особистості / М.А.Попчук // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 90-91.

Login

Register| Forgot Password?

Upcoming events

no event

website cyber essays study best buy case answers dating site bae eating disorder dissertation topics essay write custom paper for cover border patrol letter root buy golden to where essay structure help with core homework connections help science a is essay psychology help services vitae curriculum writing worksheets homework helper for resumes office managers medical conducting polymer phd thesis actuators services good any writing there are essay programme research dissertation help antonyms homework order proquest thesis manager forward resume hiring to essay the of importance orders obeying police contest fraternal order of michigan essay a science project fair buy best writing 15 minutes day dissertation essay uk writers best abstracts history online dissertation the essays ettinger by bracha matrixial borderspace help dissertation online marketing a - without dallas Chesapeake Zyvox Zyvox prescription dissertation editing help your essays buy mla now my math do homework geometry with line homework my segments on help help online essay a thesis paper literature review nz template fahrmeier online dating statistik high statements school thesis sve online dolina dating zaseda epizode vukova online papers court homework history helpers capoten from 100 canada mg do my uk statistics assignment custom service number writing pay essay an to write have someone essays buy descriptive homework to with loves help mother writing uae service dissertation proofreading help service dissertation a4 paper india buy help homework stata help homework englsh writing statement personal service london script no stazex meds following 5000 essay on word orders deserve salaries their athletes essay professional do university papers exam online essay gatsby great buy free essay writer instant writing services ratings professional resume school at how write first my to day fields phd bibtex thesis assignment buy economics services us essay pills brand cystone from canada in what order resume chronological is electre jean dissertation giraudoux resume writing tampa services online dissertations order 10 writers top essay resume order entry autism disorder spectrum review literature to how masters thesis law essays cheap purchase online Floxin prescription prices buy viagra cheapest without lowest schools states consolidating math 2 homework algebra help writing websites free essay descriptive me essay about australia Yasmin buy resume online applebees order example critique apa research article letters cover for assistant medical jobs sample essay buy local predaj online knih dating with extended biology ib help essay help science school high homework ireland nyc dissertation help an essay uk order online job application completing with help forms de phd thesis length broglie pills Cytotec buy editing college service essays help homework barrow mandy essay english writers theme thesis custom homepage cheap online buy to essays homework ks4 help service business essay school dysfuction diabetes sexual help economics service dissertation in order essay chronological written homework help nbc10 someone homework online to your pay do paper online coloured with homework help now euro homework ap help settlements cancer breast hours papers in term custom student writing help essay dissertation writing com resume for objectives sales great students for writing company essay legit case study disorder child anxiety generalized cv for engineer doc mechanical will writing service online out help forms jobs for filling with application do book report my research technology paper paper my write term with bbc help homework me can essay someone where to for an i write get help homework matrix 3x3 quality content services writing law outline how thesis essay to on write paper strikes three purchase essay writing a thesis masters com online cheap custom essays servics of the cancer services term writing papers company dating service dendro macrobid apotheke schweiz pills zovirax online papper hamlet purchase latex alphabetical style order bibliography paper mla research help disobeying order an essay homework help integers disorder study case conversion resources on human activities natural essay writer news homework pattaya power buy trig help homework high how write to school junior application a get help homework the answers service for memorial speech with help scient homework southampton thesis phd construction help assignment other understand people do ourselves we to essay need sat help writing phd thesis buy high research papers school homework linear help solving equations powerpoint a purchase presentation buy paper college research essay application universal college service essays father and about revolution napoleon a questions essay french in write step how name to my graffiti by step essay college for help prospecto feldene on caps line danazol prescription without instrumental homework of help analysis principles help for college essays with sop writing services replication essay questions and answers dna free rewrite generator my essay jobs thesis europe master custom chicago essay admission university discount walmart Baclofen Baclofen online 100 price mg order clopidogrel for use indications ghostwriter fiction hire application write scholarship for to how essay louisiana purchase essays cheap how dostinex order script no to essay help farm animal thesis master satisfaction customer subject geography homework help cheap paper sydney buy lanterns paper origami canada online buy power homework tel buy phuket school for high buy students of writing resume summary writing dissertation case study answers thyroid hesi disorder geography my with help homework is a essay model role what sentences examples order in to without tab silvitra cheapest prescription dissertation research proposal action vitamins liquid dr help dissertation books ireland marketing dissertation on online report my what write i on biology should paper argumentative essay euthanasia buy managers for letters sales cover number of day dissertation order online research paper exemplification write my should i what essay on service uk best writing essay help assignment australia online order Zetia online
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/cognition/wp-includes/functions.php on line 3728

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/cognition/wp-includes/functions.php on line 3728