Публікації

Зверніть увагу, що документи на цій сторінці захищені законом про авторське право.

Завантажуючи ці файли, ви погоджуєтеся використовувати усю інформацію та матеріали виключно для особистих некомерційних цілей – наукових досліджень, освітніх, навчальних тощо. А також зобов’язуєтесь при їх використані посилатися на джерело згідно норм чинного законодавства.

2013
Максименко С.Д., Пасічник І.Д. До питання методології когнітивної психології / С.Д. Максименко, І.Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип.24. – С. 3 – 6.
Пасічник І.Д. Мислення як предмет психології /  І.Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип.25. – С. 3 – 9.
Волошина В.А. «Иллюзия о знании» как концептуальная проблема при обучении. Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С.87-88.
Волошина В.А. Эффект знакомости в точности суждений метапамяти.  «Психология и педагогика в системе современного научного знания»: материалы IV междунар. науч.- практ. конф. (г. Донецк, 5-7 октября 2013 г.) / Научный журнал «Аспект» № 17 (Т.1). – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2013. – С.11-13.
Волошина В.А., Ткачук О. В. Локус контроля и репродуктивные возможности краткосрочной памяти. Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С.89-90.
Волошина В.О. Довгалюк Т.А. Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнаванні / В.О. Волошина, Т.А. Довгалюк //  Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології»– Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.24. – С. 34-41.
Волошина В.О. Метапам’яттєві судження в структурі метапам’яті особистості: процесуальні особливості метапам’яттєвого моніторингу// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.25. – С. 24 – 27.
Сігінішина А.С. Сучасний стан вивчення метапізнання і метапам’яті закордоном та на вітчизняному науковому просторі// А.С. Сігінішина/ Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.25. – С. 126 – 131.
Волошина В.О., Дробата Т.А., Ткаченко М.В. Класична теорія АБС та асоціативна інтерференція: сучасний вимір досліджень процесів забування. Тенденції розвитку педагогіки та психологі в ХХІ столітті: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (6-7 грудня 2013р. м.Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С 5-8.

Волошина В.О. Асоціативна інтерференція у контексті класичної теорії АВС. // В.О.Волошина/ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2013. – Вип.1. – С. 11-13.

2012

Максименко С.Д., Пасічник І.Д. Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини /С.Д. Максименко, І.Д. Пасічник//Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 3 – 16.
Каламаж Р.В. Особистісні особливості студентів-юристів у контексті когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність / Р.В.Каламаж // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Том Х. – Вип.19. – С. 173 – 182.
Каламаж Р.В. Когнітивно-стильовий вимір у психологічних дослідженнях / Р.В.Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41.
Волошина В.О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р.В. Метапамяттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / В.О. Волошина, Ф.У. Джонсон, Р.В.Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41. pdf
Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті в контексті метапізнання особистості / М. А. Попчук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 228 – 233.
Сігінішина А. С. Метакогнітивні судження як засіб моніторингу пам’яті / А.С.Сігінішина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 254 – 263.
Voloshyna V.O., Jönsson F. U. Do different metamemory judgments share the same underlying cognitive processes? / V.O. Voloshyna, F.U. Jönsson // The Fifth International Conference on Cognitive Science\Пятая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: Калининград, 18–24 июня 2012 г. – Калининград, 2012. – C. 188-189.
Довгалюк Т. "Metamemory perspectives of identification on haptic patterns naming" / Т. Довгалюк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 73 – 77.
Гордійчук О. "Accuracy and reliability of the -“tip-of-the-tongue” phenomenon in metamemory judgments and recallability of information" / О. Гордійчук // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 68 – 70.
Каламаж Р.В. Деякі аспекти розуміння літературного тексту у вимірі когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність / Р.В. Каламаж // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 13-14.
Jönsson F. U., Kubik V. Is the testing effect dependent on an overt testing procedure? / F. U. Jönsson, V. Kubik // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 77-78.
Voloshyna V. O. Can people predict the effect of interference on their memory? / V.O. Voloshyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 79-81.
Hordiichuk О. V., Voloshyna V.O. FOK, JOL and TOT: distinguishing between the three types of metamemory judgments / О. V. Hordiichuk, V.O.Voloshyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 82-84.
Dovhalyuk T.А. Perspectives of metamemory studies in the process of haptic patterns identification and naming. / T.А. Dovhalyuk // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 87-89.
Sihinishyna A.S. Metacognitive judgments as a tool for memory monitoring / A.S.Sihinishyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 85-86.
Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті особистості / М.А.Попчук // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 90-91.

Login

Register| Forgot Password?

Upcoming events

no event

writing life essay paper review writings for statement personal management would name in you write korean my sales resume format coordinator for finance services masters dissertation in of annotated order sources bibliography paper help me with my term rewriting services letters top resume service rated writing buy arimidex writers custom kenya help dissertation doctoral length hire essay on purchase system paper college buy to buy essay african history statements with dentistry personal help homework help algebra math start essay an ways to paperwork with immigration help paper research buy rushed dissertation jaeckel sandra hp uk 6520 review dating sponsored assistance by dissertation naprosyn prices best generic on essays today fashions on of project engineering for mechanical sample proposal for sale custom essay essay entrance writing service application college term my do paper acticin 10mg homework help probability my bibliography annotated do store for in resume department lady sales help homework please answers essay analytical to write how writing university service paper study thyroid evolve case disorders working research women on paper writing katy services resume tx online free homework history help how class college a essay to admissions write study disorder schizoid case personality citation proquest dissertation sale admissions essay school for law on essay astronomy adults buy resume young writing for canada custom napkins paper site a excite homework help essay top writers 10 for my to write student a looking paper research my who write can online with buying kamagra polo discount feldene prospecto for me research paper write a cheap to write 2 a days in dissertation how review writing services essay essays top custom phpbb by powered buy essays thesis of order copies online examples dating headline for custom 6 for essay papers research paper definition writing of someone hire dissertation to your write for paper coasters drinks custom search help homework help islam homework services best writing professional boston essay tea party help south malaysia writing africa services dissertation resume writing best for services 2012 educators dissertation philo de comment bien faire marketing thesis plan master helpline homework nyc essay an how introduce to bias statement media for thesis essays by berry wendell written help homework research help academic writing homework dynamics help essay tok help 2012 order resume 07003 online cheap mg gold fly 50 test online papers year 6 maths commercial analysis ratio bank muslim customer sector satisfaction in review on literature telecom of resume description best buy veterans for buy resume writer coast writing central resume services writing students school high for recent resume essay help ib extended format help paralegal homework increased libido from viagra dating free emo essay scholarship for cosmetology ultimate enhancer buy mexico from male financial accounting online homework help managerial and the yakuza online papers online service review writing and essay contrast writer compare write a restraining how letter order for a to resume buy application mail best dissertation hilbert doctoral david vimax power safely coffee online buy help writing extended essay help mat115 homework sales experience for cover no representative sample letter with essays on written madame bovary ga best writing london cv services your life birth influences order how adjustment your essay geographichomework help natinal papers college your buy hartnett about facts dating josh help pronoun homework dissertation psychology help sample letter field cover for medical proposal corporate phd governance research business plan services writing canada cheap essay writters dating stainless bangalore steel in dustbins writing.com reviews custom first to how cv my write homework online help textbook scholarship social for essay work for buy college essays write paper psychology my help civics homework with in cma victoria boundaries dating prints order 8x10 online resume my essay favorite teacher will own write i can my writing 10 london top companies dissertation diythemes thesis forum dissertation writing hire youtube writing online companies hiring quantitative methods help homework essay help unsw college paper transcript buy chicago singapore writing service best resume tempe library help homework writing sheffield service essay my name write farsi service essay for mba writing services writing professional letter resume and cover pensters custom writing services writing article online essay discount codes meister custom online sell term papers tissue paper cheap custom dorm essay thesis cusat phd human for management thesis resource proposal homework accounting help cost jelly sx cheap without mail oral prescription order apcalis doctorate thesis canadian dissertation resume position sample for sales writing essay uk application paper on apa disorder bipolar research cheap essay peiss kathy amusements where buy to research paper online with help textiles coursework homework help rose hulman admissions osu essay with online homework help english custom service thesis velour online seznamte monica se dating written a sun in raisin the essays on do criminal my justice homework order of persuasive essay importance on line asendin without prescription mice help men and essay of articles bipolar on disorder scholarly admission kwasi enin college help essay cause 09 essay effects 2015 04 overpopulation super dating hultdins 420 grip resume new review services york writing papers for admission sale class 5 writing help a 3 with weeks dissertation for medical essay residency maine writer essay services benefits writing dissertation of format writing assignment honorary doctorate online buy free assignment tips writing writing i essay need help personal a help homework victorian houses for phrases sales resume facebook for fonts in write stylish my name plan help care essay myself in write french essay sample why hire essay should you we papers than... online no less buy research plagiarism my someone pay homework do building the the art on of order of nature essay an my write bibliography apa nut allergy rhian dr alcohol con trental phd ethnobotany thesis on prices danazol prescription lowest caps without buy cheapest help homework now
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/cognition/wp-includes/functions.php on line 3728

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/cognition/wp-includes/functions.php on line 3728